Skip to main content

Byggeprosess

Til hus og andre prosjekter innenfor bygningsreglene tilbyr vi to nivåer kvalitetssikring. Vi kaller det FF-Håndverk og FF-Prosjekt.

Et håndverksprosjekt med FF’s skruefundament

Et FF-Håndverksprosjekt er et forenklet prosjekt hvor byggherren selv tar ansvaret for bæreevne og løsning. Det gjøres ikke konkrete statiske beregninger av fundamentet eller belastningsforsøk på skruefundamentet som i FF-Prosjekt.

Prisen kan være 30-50 prosent lavere.

I FF-Håndverk aksepterer byggherre og rådgiver at FFs skruefundamenteringsplan med anslåtte toleranser og at FFs fundamenteringsformel er korrelasjonen mellom dreiemoment og bæreevne.

Alle prosjekter med FF-Håndverk skal gjennom følgende 15 punkter. Milepeler, som akespteres av byggherre/rådgiver er markert med fet skrift. Fremtidens Fundament kan hjelpe deg med alle punktene gjennom hele skruefundamenteringsprosjektet. Kun sertifiserte prosjektledere og installatører kan utføre oppgavene.

 

 1. Byggherre/ rådgiver orienterer seg om forskjellen mellom  FF-Håndverk og  FF-projekt – og velger en metode eller en prosjektspesifikk kombinatsjon. 
 2. Bygningens laster anslås erfaringsmessig og tegnes i en plan med angivelse av trykk og evt trekk reaksjoner. 
 3. Skruefundamentsamlingen med installasjonstoleranser og festemetode besluttes. Installasjonstoleranser skal avtales med FF og avhenger av metode.
  – Installasjonstoleranser er generelt +/- 2 mm vertikalt og +/- 30 mm horisontalt.
 4. Eksisterende kabler og rør i bakken påvises (også gjerne de kommende), og skruefundamentplanen tilpasses. Kabel- og rørpåvisning er nødvendig slik at  geotekniske undersøkelser og installasjon kan gjennomføres uten fare.
 5. En grunnundersøkelse eller en geoteknisk rapport med beskrivelser og styrkeparametre av alle jordlag utføres. Forsøksinstallasjon bør gjennemføres
 6. FF fordimensjonerer (designer) skruefundamentet til oppgaven og laver plan for utførelse.
 7. FF tilbyr å gå direkte til installasjon eller utføre et trekkforsøk eller empirisk egnethetsforsøk på det designede skruefundamentet.
 8. Design og utførelse aksepteres av byggherre/rådgiver.
 9. Endelig skruefundamenteringsplan besluttes og tegnes – denne inneholder:
  – Plassering, høyde og nummerering av skruefundamentet fra S1 til S∞
  – Installasjonstoleranser 
  – Dreiemomentkrav og avvikstoleranser 
 10. Skruefundamentets senterplassering og høyde merkes på byggeplass.
 11. FF-sertifisert installasjon med dokumentasjon av ovenstående
 12. Aksept av installasjon – evt gjennomføring av ettervisningsforsøk før aksept. 
 13. Utførelse av FF-Forberedelse til aktiv katodisk beskyttelse®
 14. Betaling av utført arbeid
 15. Oversending av endelig prosjektdokumentasjon
Et profesjonelt prosjekt med FFs skruefundament

Et prosfesjonelt prosjekt gir deg mulighet til å få alle forsikringer som prosjektet krever. Det gjelder leverandørens produktforsikring og ansvarsforsikring, samt entrepriseforsikring, byggeskadeforsikring og husforsikring. Arbeidet må utføres av en FF-sertifisert installatør.

Alle profesjonelle bygg med FF-Prosjekt skal gjennom følgende prosesspunkter. Milepeler som skal aksepteres eller utføres av byggherre/rådgiver er markert med fet skrift:

 1. Bygningens regningsmessige laster overføres til en skruefundamenteringsplan. Denne tegnes i plan og i snitt med angivelse av xyz-koordinater på skruefundamentene. 
 2. Skruefundamenteringssamlingen med installasjonstoleranser og festemetode anvises. 
  – Installasjonstoleranser skal avtales med FF og avhenger av installasjonsmetode. 
  – Installatsjonstoleranse er generelt +/- 2 mm vertikalt og +/- 30 mm horisontalt
 3. Eksisterende kabler og rør i bakken påvises (også gjerne de kommende) og skruefundamentplanen tilpasses. Kabel- og rørpåvisning er nødvendig slik at  geotekniske undersøkelser og installasjon kan gjennomføres uten fare.
 4. Geoteknisk undersøkelse i kategori 2 med beskrivelser og styrkeparametre av alle jordlag til en meter under ferdig skruefundament utføres av ekstern virksomhet.
 5. FF fordimensjonerer (designer) skruefundamentet til oppgaven og lager en plan for utførelse.
 6. Design og utførelse aksepteres av byggherre/rådgiver.
 7. FF utfører egnethetsforsøk på designet skruefundament (tid ca. en dag pr. stk.)
 8. Egnethetsforsøkene forevises byggherre/rådgiver som skal akseptere at den påviste relasjon mellom dreiemoment og bæreevne er gyldig på den konkrete byggeplassen for det konkrete prosjektet før installasjon kan gjennomføres. En prosentvis avvikstoleranse under installasjon avtales med FF. 
 9. Endelig skruefundamenteringsplan besluttes og tegnes – denne inneholder:
  – Plassering, høyde og nummerering av skruefundamentet fra S1 til S∞
  – Installasjonstoleranser 
  – Dreiemomentkrav og avvikstoleranser 
 10. Skruefundamentets senterplassering og høyde merkes på byggeplass.
 11. FF-sertifisert installasjon med dokumentasjon av ovenstående
 12. Aksept av installasjon – evt gjennomføring av ettervisningsforsøk før aksept. 
 13. Utførelse av FF-Forberedelse til aktiv katodisk beskyttelse®
 14. Betaling av utført arbeid
 15. Oversending av endelig prosjektdokumentasjon